สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดงาน “มหกรรม Show & Share ประจำปี 2561”

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดงาน “มหกรรม Show & Share ประจำปี 2561” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการ กล่าวเปิดงาน การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการนำเสนอองค์ความรู้จากฝ่ายต่าง ๆ จำนวน 8เรื่อง และผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 1 เรื่อง โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการและบุคลากรจากกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำนักหอสมุดกลาง และสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมใหญ่ 302 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ - ข่าว
นายชัยอนันต์ สุริยนต์
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315