คณะผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้าอวยพร
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นำเข้าอวยพร ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ณ ห้องประชุม 902 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ- ภาพ/ข่าว
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315