สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรภายใน

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในงานบริการวิชาการของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา” ให้แก่บุคลากรฝ่ายบริการวิชาการ จำนวน 5 คน ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 214 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยมี นายสุรพล โฉมฉายแสง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคุณภาพและพัฒนานวัตกรรม เป็นวิทยากร และในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ได้นำคณะบุคลากรเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบริการวิชาการได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ - ข่าว
ประสิทธิชัย มั่งมี - ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2314