แนะนำบุคลากรใหม่

ชื่อ - สกุลนายรวิพล นาควารี
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
สังกัดฝ่ายสื่อการเรียนการสอน
การศึกษาปริญญาตรี (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
วันเริ่มปฏิบัติงาน2 เมษายน 2561
นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ - ข่าว/ ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315