ผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และรองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ เข้ามอบกระเช้า แก่ นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ- ภาพ/ข่าว
ผู้อำนวยการ - ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315