ผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่
ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แก่ นางณัฏฐี ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ- ภาพ/ข่าว
ปรางใจ ใจอิ่ม - ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315