การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 9-10 เมษายน 2561 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดให้มีการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ และเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามจากภายนอก

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ - ข่าว
ชัยอนันต์ สุริยนต์ - ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2314