กิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์”

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์” โดยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ บริเวณหน้าห้องสำนักงานผู้อำนวยการ.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ - ข่าว
ชัยอนันต์ สุริยนต์ - ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2314