บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เลือกตั้งผู้แทนบุคลากร

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา พร้อมใจใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ บริเวณลานนิทรรศการ ชั้น 2 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ - ข่าว/ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2314