บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ผะอบ พวงน้อย นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ในฐานะที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพกำลังคนด้านการท่องเที่ยวด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการท่องเที่ยวเมืองไทยวิถีพุทธ” ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
   ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการ และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ - ข่าว
ชัยอนันต์ สุริยนต์ - ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315