สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทิศทางและการพัฒนาสำนักสู่ 4.0” เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 302 และระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เทวัญดารา บีชวิลล่า กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ และเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “กรอบแนวคิดในการกำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของหน่วยงาน” และรองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายเรื่อง “Thailand 4.0 : The Future is now”

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ - ข่าว/ภาพ
ชัยอนันต์ สุริยนต์ -ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2314