ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวแสงดาว เทียมทัน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับชำนาญการ ศูนย์การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน และเข้ารับเกียรติบัตรฯ จาก ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี ใน “พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2560” ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร บุคลากรสำนัก เข้าร่วมแสดงความยินดีด้วย.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ - ข่าว
ชัยอนันต์ สุริยนต์ - ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315