สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมกิจกรรม “KM Sharing Day 2018”

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการ พร้อมบุคลากร ร่วมกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 5 “KM Sharing Day 2018 : Creating & Developing for KMUTNB 4.0” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการประเมินองค์ความรู้บนเวที Show & Share และมีบุคลากรสำนักร่วมนำเสนอองค์ความรู้ จำนวน 2 เรื่อง คือ

  • แลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเวที Show & Share เรื่อง “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ยุค 4.0” โดย ดร.ผะอบ พวงน้อย เป็นผู้นำเสนอ
  • นำเสนอความรู้ที่บอร์ดนิทรรศการ เรื่อง “การจัดทำนามบัตรประชาสัมพันธ์สื่อร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม” โดย นางสาวชนกนันท์ กันโต เป็นผู้นำเสนอ และได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ - ข่าว
ชัยอนันต์ สุริยนต์ - ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2314