ITED ส่งบุคลากรเข้าร่วมประกวดนางนพมาศใน “งานลอยกระทงประดู่แดง มจพ. ประจำปี 2561”

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ส่ง นางสาวพัชรินทร์ เทพวงษ์ นักวิชาการศึกษา ฝ่ายพัฒนาบุคลากร เข้าร่วมประกวด “นางนพมาศ” ประเภทบุคลากร ในงานสืบสานประเพณี “ลอยกระทงประดู่แดง มจพ.” ประจำปี 2561 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณลานสวนปาล์ม มจพ. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการ และบุคลากร ITED เข้าร่วมงาน

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ - ข่าว
บุคลากรสำนัก - ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2314