บุคลากร ITED เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

เสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นางรินทร์ลภัส ธนทรัพย์วรากร หัวหน้างานบริหารและธุรการ สำนักงานผู้อำนวยการ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : บธ.ม.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ - ข่าว
กาจสิทธิ์ ฉัตรเฉลิม/ ปวริศวร์ วุ้นเหลี่ยม - ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315