สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงเพื่อการศึกษา” ให้แก่บุคลากรสำนัก จำนวน 9 คน ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เพื่อเพิ่มความสามารถของบุคลากรในการพัฒนาสื่อในด้านการออกแบบและสร้างสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง ให้มีรูปแบบที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มทักษะและยกระดับความสามารถในการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ และเสริมการเรียนรู้ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในยุค Thailand 4.0 โดยมี นายอธิษฐ์ คู่เจริญถาวร อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (หันตรา) เป็นวิทยากรดังกล่าว.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ - ข่าว
ชัยอนันต์ สุริยนต์ - ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2314