สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น. มหาวิทยาลัยมอบสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การป้องกันอัคคีภัย” ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และศึกษาดูงานระบบดับเพลิง ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร 40 ปี) มจพ. เพื่อให้ทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัย การใช้งาน และการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ตลอดจนการวางแผนการจัดการป้องกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยได้ทันท่วงทีและทันเหตุการณ์

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สันชัย อินทพิชัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย และประธานคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ โดยมีวิทยากรจากสถานีดับเพลิงบางซ่อน นายอำนาจ ยศมา หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ชุดที่ 1 และคณะ ให้เกียรติมาบรรยายและสาธิตการดับเพลิงเบื้องต้น ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงในอาคารมาร่วมฝึกซ้อมในครั้งนี้ด้วย.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ - ข่าว
คณะทำงาน - ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2314