บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เลือกตั้งกรรมการสวัสดิการและสิ่งจูงใจ

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 14.00 น. บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา พร้อมใจใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการและสิ่งจูงใจ ประเภทผู้แทนส่วนงาน โดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาเป็นหน่วยเลือกตั้งที่ 4 ร่วมกับกองกิจการนักศึกษา ณ บริเวณหน้าห้องสำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 2 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ - ข่าว
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315