สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ นายกาจสิทธิ์ ฉัตรเฉลิม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องระเบียบราชการ กฎ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและสำนัก รวมทั้งนโยบายคุณภาพตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2008 โดยมี นายวิบูลย์ สุขพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนาสื่อการศึกษา / นางนันทนา เฉลยจรรยา หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ เป็นผู้ปฐมนิเทศ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุม 214 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ- ภาพ/ข่าว
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315