ข่าวปี 2559


 
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่เพื่อให้บุคลากรใหม่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระเบียบราชการ กฎ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย วันที่ 20 ธันวาคม 2559 ..Click! |28 /12 /59
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรภายใน เรื่อง "การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress"วันที่ 13-14 ธันวาคม 2559 ..Click! |26 /12 /59
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองสมรรถนะบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ วันที่ 8 ธันวาคม 2559..Click! |26 /12 /59
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรภายในเรื่อง "การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Bootstrap" วันที่ 6-7 ธันวาคม 2559..Click! |26 /12 /59
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มจพ...Click! |23 /12 /59
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาแนะนำบุคลากรใหม่ วันที่ 1 ธันวาคม 2559..Click! |23 /12 /59
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. พร้อมคณะผู้บริหารจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมชมและดูงานด้านสื่อการเรียนการสอนของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ..Click! |08 /12 /59
ร.ศ. ดร.คณิต เฉลยจรรยา และคณะทำงาน จัดประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการทดสอบสมรรถนะของนักศึกษา เพื่อให้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมโครงสร้างและเครื่องจักรกล วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ..Click! |07 /12 /59
; บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้าคูหาเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสวัสดิการและสิ่งจูงใจ ประเภทผู้แทนส่วนงาน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 .. Click! |24 /11 /59
ผู้บริหารและบุคลากร ITED ร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัย “รวมพลังแห่งความภักดี” วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559..Click! |23 /11 /59
บุคลากร ITED จำนวน 2 คน สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ..Click! |23 /11 /59
ผู้อำนวยการสำนักร่วมประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ณ ห้องประชุม 9206 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ..Click! |23 /11 /59
รศ. ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในโอกาสเข้าตรวจประเมินศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ วันที่ 29 สิงหาคม 2559..Click! |02 /09 /59
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559..Click! |02 /09 /59
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดย สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา กับ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ..Click! |31 /08 /59
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2559 ณวัดมัชฌันติการาม(วัดน้อยเพื่อสร้างกุฏิสงฆ์และสวนป่าปฏิบัติธรรม เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559..Click! |30 /08 /59
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เยี่ยมชมกระบวนการผลิตชุดทดลอง สื่อการสอน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ บริษัท ยูเอสอี. โฟล-ไลน์ จำกัด วันที่ 8 สิงหาคม 2559..Click! |18 /08 /59
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษารับการตรวจติดตามศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงาน วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ...Click! |10 /08 /59
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดงานวันแห่งเกียรติยศ เพื่อแสดงความยินดีและชื่นชมนักศึกษา มจพ. ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP ROBOT และ iSMILE วันที่ 1 สิงหาคม 2559..Click! |10 /08 /59
คณะผู้บริหาร ITED เข้าอวยพร ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)เนื่องในวันคล้ายวันเกิด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559..Click! |10 /08 /59
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Basic and Advance Robot Controller” ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2559 ..Click! |04 /08 /59
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา กับ บริษัท ยูเอสอี. โฟล-ไลน์ จำกัด เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559..Click! |04 /08 /59
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ในฐานะกรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (ผู้ทรงคุณวุฒิ) เข้าประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559..Click! |04 /08 /59
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำกรอบแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12”วันที่ 13 กรกฎาคม 2559..Click! |03 /08 /59
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอน” เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ..Click! |03 /08 /59
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบปฏิทินตั้งโต๊ะให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น..Click! |20 /06 /59
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์..Click! |20 /06 /59
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมฯ “การเขียนคู่มือสมรรถนะ" ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2559 ..Click! |20 /06 /59
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดงานทำบุญครบรอบ 35 ปี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559..Click! |03 /05 /59
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “Big Cleaning Day” วันที่ 20 เมษายน 2559..Click! |29 /04 /59
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ มจพ.’59 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ..Click!. |29 /04 /59
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์” เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 10.09 น. ณ บริเวณหน้าห้องสำนักงานผู้อำนวยการ..Click! |25 /04 /59
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจติดตามระบบ (Surveillance Audit) มาตรฐาน ISO 9001:2008 จากบริษัท Intertek Industry and Certification Services (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 7 เมษายน 2559 ..Click! |25/04 /59
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษานำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา พร้อมคณะเดินทางไปมอบสื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2557 - 2558 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559..Click! |04/04 /59
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) วันที่ 21-22 มีนาคม 2559..Click! |04/04 /59
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดสัมมนาประชาพิเคราะห์นำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพฯ วันที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ..Click! |17/03 /59
วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ครบ 57 ปี ในงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี พ.ศ.2559 “57 ปี วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 18.00 น. ณ ลานเฉลิมพระเกียรติ มจพ..Click! |14/03 /59
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดพิธีวางพวงมาลารูปปั้น “ทวาปูชนียาจารย์” วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น..Click! |14/03 /59
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และบุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป “งานทำบุญวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2559” วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ มจพ..Click! |14/03 /59
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมฯ “การออกแบบสื่อการเรียนการสอน” ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ..Click! |08/03 /59
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดสัมมนานำเสนอข้อมูลการจัดทำมาตรฐานอาชีพฯ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 - 16.00 น..Click! |08/03 /59
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เยี่ยมชมดูการผลิตสื่อการเรียนการสอนสำนัก วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559..Click! |08/03 /59
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์” ระยะที่ 2..Click! |25 /02 /59
นางสาวนัยนา พันธุไพโรจน์ บุคลากรสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน..Click! |24 /02 /59
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ” เพื่อทบทวนและประเมินผลความสำเร็จของงาน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและสำนัก วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559..Click! |23 /02 /59
ผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของกระบวนการให้การรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ..Click! |08 /02 /59
ผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบกระเช้าปีใหม่ ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 ณ ห้อง 213 อาคารอเนกประสงค์ มจพ...Click! |01 /02 /59
ITED จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทบทวนการจัดทำ OPL และการนำ OPL ไปใช้” ให้แก่บุคลากร ITED วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 ..Click |01 /02 /59
นักศึกษาปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เยี่ยมชม/ดูงานการผลิตสื่อฯ วันพุธที่ 20 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 301 ลานนิทรรศการ ชั้น 2 และงานผลิตสื่อฯ ITED..Click |29 /01 /59
ITED จัดประชุมฯ คณะทำงาน ICT ระยะที่ 2 (ครั้งที่ 4) วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ..Click! |29 /01 /59
มจพ. จัดสัมมนาผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเดอะซายน์ โฮเทล พัทยา จังหวัดชลบุรี..Click! |14 /01 /59
ผอ.ITED ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559 ณ ห้อง Hilton Meeting โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ..Click! |14 /01 /59
ITED เข้าพบอธิการบดี มจพ. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2559 วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 218 อาคารอเนกประสงค์ มจพ..Click! |08 /01 /59
ITED จัดงาน “สวัสดีปีใหม่ 2016” วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณด้านหลัง ITED มจพ..Click! |06 /01 /59
 

อ่านข่าวย้อนหลัง ปี >> 2558


     งานพัฒนาระบบและสารสนเทศ ศูนย์การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315 / E-mail : ited@kmutnb.ac.th
    วันปรับปรุง : 25 พฤศจิกายน 2557