ข่าวปี 2560


 
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้าประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ..Click! |13/03/60
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจติดตามในสาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ และสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ วันที่ 7-8 มีนาคม 2560 Click! |13/03/60
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดกรองข้อสอบสาขาวิชาชีพการเชื่อม ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) วันที่ 1 มีนาคม 2560..Click! |13/03/60
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบและสร้างสื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์” ให้แก่พนักงานบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560..Click! |13/03/60
การสัมมนาแนะนำสื่อการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร และวิทยาลัยเทคนิคอาชีวศึกษาแขวงคำม่วน(สปป.ลาว) วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 ..Click! |13/03/60
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาระบบบริหารคุณภาพเพื่อการเข้าสู่ ISO 9001 วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2560..Click! |03/03/60
ผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2560 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 58 ปี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560..Click! |03/03/60
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“ยุทธศาสตร์การนำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาสู่การปฏิบัติ” วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560..Click! |22/02/60
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ..Click! |22/02/60
นักศึกษาปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560..Click! |21/02 /60
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วันที่ 21 กุมพาพันธ์ 2560..Click! |21/02/60
ผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบกระเช้าสุขภาพแก่ ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560 วันที่ 24 มกราคม 2560 ..Click! |31 /01/60
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม นที่ 23 มกราคม 2560..Click! |31/01/60
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เชิญผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ตรวจประเมินสถาบันไทย-เยอรมัน วันที่ 20 มกราคม 2560..Click! |31/01/60
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพเพิ่มเติม สาขาวิชาชีพการเชื่อม วันที่ 20 มกราคม 2560..Click! |31/01/60
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมกิจกรรม “ทำบุญขึ้นปีใหม่ มจพ. 2560” วันที่ 29 ธันวาคม 2559..Click! |11/01/60
ผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้ามอบกระเช้าสุขภาพ และขอพรจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย มจพ. วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ..Click! |09/01/60
ผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบกระเช้าสุขภาพแก่อธิการบดี มจพ. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560 วันที่ 27 ธันวาคม 2559 ..Click! |09/01/60

อ่านข่าวย้อนหลัง >>> ปี 2559


     งานพัฒนาระบบและสารสนเทศ ศูนย์การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315 / E-mail : ited@kmutnb.ac.th
    วันปรับปรุง : 25 พฤศจิกายน 2557