ข่าวปี 2560


ผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่อธิการบดี มจพ.วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ..Click! |12/01/60
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่นายกสภามหาวิทยาลัย วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ..Click! |12/01/60
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดงานปีใหม่ “ITED Happy New Year 2018” วันที่ 27 ธันวาคม 2560..Click! |11/01/60
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เดินทางร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมงาน High-Speed Railway (IFHR2017) Organising Committee จัดโดย Central South University ระหว่างวันที่ 16-19 ธันวาคม 2560 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน..Click! |11/01/60
ผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา พร้อมบุคลากรเข้ามอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดี แก่นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 14 ธันวาคม 2560..Click! |11/01/60
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศึกษาดูงาน สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา วันที่ 14 ธันวาคม 2560..Click! |11/01/60
บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ประเภทพนักงาน) ณ หน่วยเลือกตั้งสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา วันที่ 14 ธันวาคม 2560..Click! |10/01/60
ผศ.ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง เข้าพบ ดร.สมยศ เจตน์เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ..Click! |10/01/60
ผศ.ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และรักษาการหัวหน้าศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ. และผู้เกี่ยวข้อง รับการตรวจติดตามในสาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ..Click! |10/01/60
ผศ.ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ..Click! |10/01/60
แนะนำบุคลากรใหม่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560..Click! 25/12/60
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ก้าวตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น..Click! |20/12/60
ผศ.ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมชี้แจงวิสัยทัศน์และนโยบายในการบริหารงานให้แก่บุคลากรสำนัก วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ..Click! |20/12/60
ขอแนะนำผู้อำนวยการคนใหม่ของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560..Click! |19/12/60
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาจัดการประชุมเพื่อส่งมอบงานของผู้บริหารเก่าให้แก่ผู้บริหารสำนักคนใหม่ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 301 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา..Click! |19/12/60
ผู้อำนวยการ พร้อมคณะ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาสื่อการเรียนการสอนตามโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอนเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลแก่มูลนิธิพระดาบส ประจำปีงบประมาณ 2559 - 2560 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ..Click! |22/11/60
รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ในฐานะกรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560..Click! |22/11/60
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00..Click! |24/10/60
รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ในฐานะกรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามร่วมประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ..Click! |22/09/60
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (ITED) รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับส่วนงานสนับสนุนวิชาการ รอบปีการศึกษา 2559 วันที่ 13 กันยายน 2560..Click! |21/09/60
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาสื่อด้านการออกแบบเนื้อหาและเอกสารประกอบการสอน” ให้แก่บุคลากรฝ่ายสื่อการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560..Click! |20/07/60
แนะนำบุคลากรใหม่เป็นพนักงานขับรถยนต์ เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 256..Click! |19/07/60
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ. ประชุมสัญจรผู้บริหารและบุคลากรการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา วันที่ 7 กรกฎาคม 2560..Click! |13/07/60
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาสื่อการศึกษาในรูปแบบ 3 มิติ เบื้องต้น โดยใช้ Unity 3D” ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2560..Click! |13/07/60
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมกิจกรรม KM Sharing Day 2017 : KMUTNB 4.0 วันที่ 30 มิถุนายน 2560..Click! |13/07/60
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรภายใน วันที่ 26 มิถุนายน 2560..Click! |07/07/60
ตัวแทนสถาบันหอการค้าเยอรมัน-ไทย และตัวแทนโครงการเยอรมัน-ไทย เยี่ยมชมสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ..Click! |07/07/60
คณะกรรมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ..Click! |16/06/60
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบปฏิทินตั้งโต๊ะให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด..Click! |12/06/60
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560..Click! |12/06/60
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดงาน “มหกรรม Show & Share” ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560..Click! |12/06/60
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ในฐานะกรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ร่วมประชุมกรรมการสภาฯ ครั้งที่ 2 /2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560..Click! |12/06/60
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรภายในเรื่อง “การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสื่อการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพนักพัฒนาสื่อ” ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2560 ..Click! |12/06/60
ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ. รับการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17024 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560..Click! |08/05/60
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป วันที่ 26 เมษายน 2560..Click! |02/05/60
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์” โดยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ บริเวณหน้าห้องสำนักงานผู้อำนวยการเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560..Click! |21/04/60
ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ. ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการทดสอบสมรรถนะของบุคลากรและนักศึกษา ในมาตรฐานสมรรถนะผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Literacy)เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ..Click! |21/04/60
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ในฐานะกรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมประชุมกรรมการสภาฯ (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560..Click! |21/04/60
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจติดตามระบบ (Surveillance Audit) มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 วันที่ 31 มีนาคม 2560..Click! |07/04/60
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดให้มีการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 วันที่ 20-24 มีนาคม 2560..Click! |03/04/60
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้าประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ..Click! |13/03/60
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจติดตามในสาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ และสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ วันที่ 7-8 มีนาคม 2560 Click! |13/03/60
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดกรองข้อสอบสาขาวิชาชีพการเชื่อม ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) วันที่ 1 มีนาคม 2560..Click! |13/03/60
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบและสร้างสื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์” ให้แก่พนักงานบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560..Click! |13/03/60
การสัมมนาแนะนำสื่อการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร และวิทยาลัยเทคนิคอาชีวศึกษาแขวงคำม่วน(สปป.ลาว) วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 ..Click! |13/03/60
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาระบบบริหารคุณภาพเพื่อการเข้าสู่ ISO 9001 วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2560..Click! |03/03/60
ผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2560 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 58 ปี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560..Click! |03/03/60
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“ยุทธศาสตร์การนำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาสู่การปฏิบัติ” วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560..Click! |22/02/60
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ..Click! |22/02/60
นักศึกษาปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560..Click! |21/02 /60
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วันที่ 21 กุมพาพันธ์ 2560..Click! |21/02/60
ผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบกระเช้าสุขภาพแก่ ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560 วันที่ 24 มกราคม 2560 ..Click! |31 /01/60
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม นที่ 23 มกราคม 2560..Click! |31/01/60
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เชิญผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ตรวจประเมินสถาบันไทย-เยอรมัน วันที่ 20 มกราคม 2560..Click! |31/01/60
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพเพิ่มเติม สาขาวิชาชีพการเชื่อม วันที่ 20 มกราคม 2560..Click! |31/01/60
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมกิจกรรม “ทำบุญขึ้นปีใหม่ มจพ. 2560” วันที่ 29 ธันวาคม 2559..Click! |11/01/60
ผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้ามอบกระเช้าสุขภาพ และขอพรจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย มจพ. วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ..Click! |09/01/60
ผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบกระเช้าสุขภาพแก่อธิการบดี มจพ. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560 วันที่ 27 ธันวาคม 2559 ..Click! |09/01/60

อ่านข่าวย้อนหลัง >>> ปี 2559


     งานพัฒนาระบบและสารสนเทศ ศูนย์การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315 / E-mail : ited@kmutnb.ac.th
    วันปรับปรุง : 25 พฤศจิกายน 2557