ข่าวปี 2560


นางสาวแสงดาว เทียมทัน บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2560 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชิน..Click! |23/02/6
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทิศทางและการพัฒนาสำนักสู่ 4.0” ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561..Click! |23/02/61
ดร.ผะอบ พวงน้อย นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561..Click! |23/02/61
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ วันที่ 17 มกราคม 2561 ..Click! |30/01/61
ผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา วันที่ 12 มกราคม 2561..Click! |18/01/61
ผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบสวันที่ 12 มกราคม 2561..Click! |18/01/61
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่าง “ทีมวีไอพีหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” กับ “ทีมผู้บริหารและบุคลากร มจพ.” วันที่ 9 มกราคม 2561..Click! |18/01/61
ผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย วันที่ 5 มกราคม 2561..Click! |18/01/61
ผู้บริหารบริษัท General Instrument Co., Ltd. เข้าปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการกับผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนาสื่อการศึกษา วันที่ 4 มกราคม 2561..Click! |18/01/61

อ่านข่าวย้อนหลัง >>> ปี 2560


     งานพัฒนาระบบและสารสนเทศ ศูนย์การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315 / E-mail : ited@kmutnb.ac.th
    วันปรับปรุง : 25 พฤศจิกายน 2557