ข่าวปี 2561


สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อประกอบพิธีทางพุทธศาสนาและเจริญพระพุทธมนต์ ถวายสังฆทาน และเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561..Click! |02/05/61
บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เลือกตั้งผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย วันที่ 10 เมษายน 2561 ..Click! |18/04/61
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาจัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2561” เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561..Click! |18/04/61
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit)ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 เมษายส 2561..Click! |18/04/61
บุคลากรสำนักรับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 จาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ..Click! |18/04/61
แนะนำบุคลากรใหม่ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดฝ่ายสื่อการเรียนการสอน เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561..Click! |18/04/61
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการประจำครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ..Click! |11/04/61
สำนักหอสมุดกลาง มจพ. เชิญบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิค เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคการสื่อสารโดยใช้ Infographic" วันที่ 13 มีนาคม 2561 ..Click! |22/03/61
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form” ให้แก่บุคลากรสำนัก วันที่ 7 มีนาคม 2561 ..Click! |16/03/61
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบ Infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์”วันที่ 6 มีนาคม 2561 ..Click! |16/03/61
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” เป็นการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคาร และภายในอาคาร ณ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา.เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ..Click! |16/03/61
นักศึกษาปริญญาตรี คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. ศึกษาดูงานสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ..Click! |16/03/61
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศึกษาดูงาน สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561..Click! |15/03/61
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างภาพ 3D ด้วยโปรแกรม Maya” ให้แก่บุคลากรสำนัก จำนวน 10 คน ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2561 ..Click! |15/03/61
พิธีทำบุญตักบาตร วันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2561 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ครบรอบ 59 ปี วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561..Click! |15/03/61
พิธีวางพวงมาลารูปปั้น “ทวาปูชนียาจารย์”เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ครบรอบ 59 ปี วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ..Click! |15/03/61
วันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี พ.ศ.2561 “59 ปี มจพ. รวมพลังสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม เลิศล้ำเทคโนโลยี” เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ..Click! |15/03/61
นางสาวแสงดาว เทียมทัน บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2560 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชิน..Click! |23/02/61
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทิศทางและการพัฒนาสำนักสู่ 4.0” ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561..Click! |23/02/61
ดร.ผะอบ พวงน้อย นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561..Click! |23/02/61
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ วันที่ 17 มกราคม 2561 ..Click! |30/01/61
ผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา วันที่ 12 มกราคม 2561..Click! |18/01/61
ผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบสวันที่ 12 มกราคม 2561..Click! |18/01/61
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่าง “ทีมวีไอพีหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” กับ “ทีมผู้บริหารและบุคลากร มจพ.” วันที่ 9 มกราคม 2561..Click! |18/01/61
ผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย วันที่ 5 มกราคม 2561..Click! |18/01/61
ผู้บริหารบริษัท General Instrument Co., Ltd. เข้าปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการกับผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนาสื่อการศึกษา วันที่ 4 มกราคม 2561..Click! |18/01/61

อ่านข่าวย้อนหลัง >>> ปี 2560


     งานพัฒนาระบบและสารสนเทศ ศูนย์การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315 / E-mail : ited@kmutnb.ac.th
    วันปรับปรุง : 25 พฤศจิกายน 2557