ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา มจพ.เว็บไซต์ สมศ.คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเว็บไซต์ สกอ.

     >> รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558

     >> แผนการบริหารความเสี่ยง สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา ปีงบประมาณ 2559

     >> การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559 (RA.F1)

     >> การบริหารความเสี่ยงสำหรับโครงการ ปีงบประมาณ 2559 (RMP.F1)