ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา มจพ.เว็บไซต์ สมศ.คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเว็บไซต์ สกอ.

     >> นโยบายคุณภาพ

     >> วัตถุประสงค์คุณภาพ

     >> คณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008

     >> ผังความสัมพันธ์ของกระบวนการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008

     >> เอกสารระบบคุณภาพ