ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา มจพ.เว็บไซต์ สมศ.คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเว็บไซต์ สกอ.

Counter
Free Hit Counter
จำนวนผู้เยี่ยมชม

- - - - - - - - - - - - - - -
ปรับปรุงเมื่อ
10 สิงหาคม 61


บทคัดย่อผลงานวิจัยในรอบปีงบประมาณ 2560
 • การศึกษารูปแบบการใช้สื่อการสอนของครูผู้สอนสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ / นายไพฑูรย์ ปลงสนิท
  อ่าน...
 • การศึกษารูปแบบการใช้สื่อการสอนของครูผู้สอนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง / วรงค์ สมาน
  อ่าน...
 • การวิจัยสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชาเขียนแบบเบื้องต้น สาขาเครื่องกล ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ / ดร.นาตยา แก้วใส อ่าน...
 • การศึกษาความต้องการสื่อการเรียนการสอนด้านเทคนิคศึกษาของสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาในภาครัฐ
  และเอกชน / นายศิริชัย รัฐอนันต์พินิจ อ่าน...
 • โครงการวิจัยเพื่อการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการเชื่อม / รศ.ดร.คณิต
  เฉลยจรรยา อ่าน...
= บทคัดย่อผลงานวิจัยในรอบปีงบประมาณ 2557 - 2559 = อ่าน...
 
= จดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับที่ 413 ปักษ์แรก สิงหาคม 2561 = อ่าน...
 

หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ