ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา มจพ.เว็บไซต์ สมศ.คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเว็บไซต์ สกอ.

Counter
Free Hit Counter
จำนวนผู้เยี่ยมชม

- - - - - - - - - - - - - - -
ปรับปรุงเมื่อ
21 สิงหาคม 60


บทคัดย่อผลงานวิจัยในรอบปีงบประมาณ 2559
 • ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / นางสาวปิ่นรัตน์ นวชาตธำรง และอมรรัตน์ แก้วคำบ้ง
  อ่าน...
 • การศึกษาประสิทธิภาพสื่อ e-Learning เรื่องการก่ออิฐ / ศิริชัย รัฐอนันต์พินิจ และภาคภูมิ อัศววงศ์อารยะ
  อ่าน...
 • การศึกษาประสิทธิภาพสื่อ e-Learning เรื่องความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรกลงานไม้ /
  ศิริชัย รัฐอนันต์พินิจ และภาคภูมิ อัศววงศ์อารยะ อ่าน...
 • การพัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่อลทเรียนออน์ไลน์ตามหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556
  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง : วิชาดิจิตอลเบื้องต้น / พัชรินทร์ เหสกุล และพนิดา หอมแพน อ่าน...
 • รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับนักเรียนช่างอุตสาหกรรมใน AEC /
  ดร.นาตยา แก้วใส อ่าน...
 • โครงการพัฒนาคุณภาพกำลังคนด้านการท่องเที่ยวด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเรียนรู้แบบ
  บูรณาการเรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการท่องเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ / ดร.ผะอบ พวงน้อย
  ปิ่นรัตน์ นวชาตธำรง สมชาติ เลิกบางพลัด และ ปิยธิดา คนเก่ง อ่าน...
 • โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการบูรณาการระบบเทคโนโลยี
  สารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา / ดร.ผะอบ พวงน้อย
  ปิ่นรัตน์ นวชาตธำรง และ สมชาติ เลิกบางพลัด อ่าน...
= บทคัดย่อผลงานวิจัยในรอบปีงบประมาณ 2557 - 2558 = อ่าน...
 
 

หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ