ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา มจพ.เว็บไซต์ สมศ.คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเว็บไซต์ สกอ.

ผลงานวิจัยในรอบปีงบประมาณ 2558
 • รายงานการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา / ดร.ผะอบ พวงน้อย
  นางสาวปิ่นรัตน์ นวชาตธำรง สมชาติ เลิกบางพลัด และปิยธิดา คนเก่ง อ่าน...
 • รายงานการวิจัย การพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานเฉพาะอาชีพ
  หลักสูตรสาขาวิชาเคหบริบาล / นางสาวปิ่นรัตน์ นวชาตธำรง และ ดร.ผะอบ พวงน้อย อ่าน...
 • รายงานการวิจัย การพัฒนาสื่อ e-learning เรื่อง ภาษา วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของกลุ่มประเทศ
  อาเซียน กรณีศึกษาประเทศสิงคโปร์ / ศิริชัย รัฐอนันต์พินิจ และภาคภูมิ อัศววงศ์อารยะ อ่าน...
 • รายงานการวิจัย การพัฒนาสื่อ e-learning เรื่อง ภาษา วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของกลุ่มประเทศ
  อาเซียน กรณีศึกษาประเทศอินโดนีเซีย / ศิริชัย รัฐอนันต์พินิจ และภาคภูมิ อัศววงศ์อารยะ อ่าน...
 • รายงานการวิจัย พฤติกรรมและผลการใช้บทเรียนโปรแกรมผ่านสื่อหลากชนิด / ดร.นาตยา แก้วใส
  อ่าน...
 • รายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเพื่อจัดท ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
  สาขาวิชาชีพการเชื่อม โดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
  พระนครเหนือ อ่าน...
 • รายงานสรุปผลโครงการ โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพและการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ระยะที่ 2
  สาขาช่างเชื่อมและสาขางานบริการเครื่องจักรกลต้นกำลัง โดย บริษัท เอ็กซ์เพิททีม จำกัด ร่วมกับ
  สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อ่าน...
 • รายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ
  ธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ โดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
  พระนครเหนือ อ่าน...
ผลงานวิจัยในรอบปีงบประมาณ 2557
 • รายงานการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรู้เรื่อง ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการท่องเที่ยวเมืองไทย
  ในวิถีพุทธ / ผะอบ พวงน้อยและคณะ อ่าน...
 • รายงานการวิจัย การวิเคราะห์ผลงานวิจัยของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ระหว่างปี 2546 - 2556 /
  พัชรินทร์ เหสกุล อ่าน...
 • รายงานการวิจัย รายงานการวิจัย การติดตามผลการใช้ชุดสื่อการเรียนการสอนวิชานิวแมติกส์เบื้องต้น
  ที่พัฒนาโดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา / ศิริชัย รัฐอนันต์พินิจ ชวลิต เข่งทอง และปรางใจ ใจอิ่ม อ่าน...
 • รายงานการวิจัย รูปแบบการสอนการจัดการความรู้ด้วยการเขียน / ดร.นาตยา แก้วใส อ่าน...