ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา มจพ.เว็บไซต์ สมศ.คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเว็บไซต์ สกอ.

     >> คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

     >> คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (เพิ่มเติม)

     >> ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน สำหรับส่วนงานสนับสนุนวิชาการ ฉบับ 2558-2559

     >> เป้าหมายงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2552, 2553, 2554, 2555,2556, 2557, 2558, 2559

     >> รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
          @ รอบปีการศึกษา 2553 (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2553- 31 พฤษภาคม 2554)
          @ รอบปีการศึกษา 2554 (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555)
          @ รอบปีการศึกษา 2555 (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556)
          @ รอบปีการศึกษา 2556 (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557)
          @ รอบปีการศึกษา 2557 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2558)
          @ รอบปีการศึกษา 2558 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559)
          @ รอบปีการศึกษา 2559 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560)

     >> คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ปีการศึกษา 2557 (ฉบับวันที่ 9 มิถุนายน 2558) ที่มา : http://www.qa.kmutnb.ac.th/

     >> แผนการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มจพ. ปีการศึกษา 2557
          ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2558) ที่มา : http://www.qa.kmutnb.ac.th/

     >> ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน สำหรับส่วนงานสนับสนุนวิชาการ พ.ศ.2558 (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและแผน
          ในการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2558) ที่มา : http://www.qa.kmutnb.ac.th/