ited
 
                 
 
ผศ.ดร. ปิติณัตต์ ตรีวงศ์
ผู้อำนวยการ
-
ที่ปรึกษา
 
         
  -
รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อ
การเรียนการสอน
 
-
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบ
และบริการ


  -
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ
  -
รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริม
และพัฒนาธุรกิจ
 
                 
     
    -
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
และบริหารคุณภาพ
 
       

© Copyright -สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ited.kmutnb.ac.th