สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บุคลากรสำนัก

ผศ.ดร. ปิติณัตต์ ตรีวงศ์
ผู้อำนวยการ

Tel. 2301

peeteenut.t@cit.kmutnb.ac.th

รศ.ดร. ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและอุตสาหกรรมสัมพันธ์

Tel. 2301

chanwit.t@cit.kmutnb.ac.th
นายสุรพล โฉมฉายแสง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคุณภาพและพัฒนานวัตกรรม

Tel. 2301

surapon.c@ited.kmutnb.ac.th
นายวิบูลย์ สุขพูล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนาสื่อการศึกษา

Tel. 2301

wiboon.s@ited.kmutnb.ac.th

 

สำนักงานผู้อำนวยการ

 
นางนันทนา เฉลยจรรยา
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

Tel. 2312

nanthana.c@ited.kmutnb.ac.th
 

งานบริหารและธุรการ

 
นางรินทร์ลภัส ธนทรัพย์วรากร
หัวหน้างานบริหารและธุรการ

Tel. 2312

rinlapas.t@ited.kmutnb.ac.th
นางปรางใจ ใจอิ่ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Tel. 2301

prangchai.c@ited.kmutnb.ac.th
นางสิริกร มหิสนันท์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

Tel. 2312

sirikorn.m@ited.kmutnb.ac.th
นายชรินทร์ ประจงมูล
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
นายมนตรี เรืองโอสถ
พนักงานจ้างเหมา
นางหอมจันทร์ สิริปี
พนักงานพิเศษ

Tel. 2317

นายวรินธร งามโสภา
พนักงานพิเศษ
 

งานคลังและพัสดุ

 
นางสาวนัยนา พันธุ์ไพโรจน์
หัวหน้างานคลังและพัสดุ

Tel. 2313

naiyana.p@ited.kmutnb.ac.th
นางอุทุมพร สมาน
นักวิชาการเงินและบัญชี

Tel. 2313

utumporn.s@ited.kmutnb.ac.th
นางสาวเยาวรัช สายพือ
นักวิชาการเงินและบัญชี

Tel. 2313

yaowarat.s@ited.kmutnb.ac.th
นางเลิศลักขณา สุวรรณรัตน์
นักวิชาการพัสดุ

Tel. 2312

lerdlukkana.s@ited.kmutnb.ac.th
นางจารุดา วราภรณ์นิลอุบล
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

Tel.  2312

jaruda.w@ited.kmutnb.ac.th
 

งานนโยบายและแผน

 
นางนันทนา เฉลยจรรยา
รักษาการหัวหน้างานนโยบายและแผน

Tel. 2312

nanthana.c@ited.kmutnb.ac.th
นายกาจสิทธิ์ ฉัตรเฉลิม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Tel. 2312

kajsith.c@ited.kmutnb.ac.th
 

งานอาคารและสถานที่

 
นายชัชวาล จันทนุปาน
หัวหน้างานอาคารและสถานที่

Tel. 2308

chatchawan.j@ited.kmutnb.ac.th
 

งานตลาดและการประชาสัมพันธ์

 
นางนันทนา เฉลยจรรยา
รักษาการหัวหน้างานการตลาดและประชาสัมพันธ์

Tel. 2312

nanthana.c@ited.kmutnb.ac.th
นางสาวนงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ
นักวิชาการศึกษา

Tel. 2311

nongluk.t@ited.kmutnb.ac.th
นางสาวกัญปภัส ว่องเจริญโชควรการ
นักวิชาการศึกษา

Tel. 2311

kunpapat.s@ited.kmutnb.ac.th

นายปวริศวร์ วุ้นเหลี่ยม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากร

Tel.2305

pavarich.v@ited.kmutnb.ac.th
นางสาวบุญญรัตน์ ม่วงเนย
นักวิชาการศึกษา

Tel.2305

boonyaratm@kmutnb.ac.th
นางสาวพัชรินทร์ เทพวงษ์
นักวิชาการศึกษา

Tel.2305

patcharin.t@ited.kmutnb.ac.th

ดร.จินตนา ถำ้แก้ว
รักษาการหัวหน้าฝ่ายสื่อการเรียนการสอน

Tel. 2303

jintana.t@ited.kmutnb.ac.th

งานออกแบบและพัฒนาสื่อการศึกษา


นายธนวัช หอมแพน
หัวหน้างานออกแบบพัฒนาสื่อการศึกษา

Tel. 2320

tanawat.h@ited.kmutnb.ac.th
นางทานตวรรณ เต็กชื่น
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2320

tantawan.t@ited.kmutnb.ac.th
นายมนตรี ปราณีมาโพธ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2320

mtp@kmutnb.ac.th
นายอดิศักดิ์ แก้วใส
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2320

adisak.k@ited.kmutnb.ac.th
นายชัยอนันต์ สุริยนต์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2320

chaianan.s@ited.kmutnb.ac.th
นายวรงค์ สมาน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2314

warong.s@ited.kmutnb.ac.th
นายไพฑูรย์ ปลงสนิท
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2314

paitoon.p@ited.kmutnb.ac.th
นายศรมัลก์ อมรหิรัญ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2314

soramalk.a@ited.kmutnb.ac.th
นายนราธิป พัฒนาดิสัย
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2314

naratip.p@ited.kmutnb.ac.th
นายไอยรา พงษ์สุวรรณ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2314

iyara.p@ited.kmutnb.ac.th

งานออกแบบสื่อดิจิตอลและสิ่งพิมพ์


นางภัทรพร นุชน้อย
หัวหน้างานออกแบบสื่อดิจิตอลและสิ่งพิมพ์

Tel. 2320

pattharaporn.n@ited.kmutnb.ac.th
ดร.จินตนา ถำ้แก้ว
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2303

jintana.t@ited.kmutnb.ac.th
นายวีรพล ศิริพรรค
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2303

weerapol.s@ited.kmutnb.ac.th
นางสาวชนกนันท์ กันโต
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2320

chanoknan.k@ited.kmutnb.ac.th
นายวัชรชัย สุขสามัคคี
ช่างเทคนิค

Tel. 2320

watcharachai.s@ited.kmutnb.ac.th
นายวัชระ พอกพูน
ช่างเทคนิค

Tel. 2320

watchara.p@ited.kmutnb.ac.th

งานผลิตสื่อการสอน


นายประกิตติ์ ลิ้มสกุล
หัวหน้างานผลิตสื่อการสอน

Tel. 2318

prakit.l@ited.kmutnb.ac.th
นายไพศาล สุวรรณรัตน์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2318

phaisan.s@ited.kmutnb.ac.th
นายรวิพล นาควารี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2318

rawipol.n@ited.kmutnb.ac.th

ดร. นาตยา แก้วใส
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา

Tel. 2307

nattaya.s@ited.kmutnb.ac.th
ดร. ผะอบ พวงน้อย
นักวิชาการศึกษา

Tel. 2307

pa-ob.p@ited.kmutnb.ac.th
นายศิริชัย รัฐอนันต์พินิจ
นักวิชาการศึกษา

Tel. 2307

sirichai.r@ited.kmutnb.ac.th

ฝ่ายบริการวิชาการ


นายพูนสิทธิ์ ฉะอ้อนศรี
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ

Tel. 2316

poonsit.c@ited.kmutnb.ac.th

งานนวัตกรรมทางการศึกษา


นางสาวธาริตา ทองนำ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2316

tharita.t@ited.kmutnb.ac.th
นายเอกศักดิ์ เทพธานี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2316

eakkasak.t@ited.kmutnb.ac.th
นายประสิทธิชัย มั่งมี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2316

prasittichai.m@kmutnb.ac.th
นายจักรพรรดิ์ มีเหลือ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2316

jakkaphat.m@ited.kmutnb.ac.th

งานออกแบบศิลปกรรม


นายสันต์ทัศน์ ขุนจิตร
หัวหน้างานออกแบบศิลปกรรม

Tel. 2319

santhud.k@ited.kmutnb.ac.th

ศูนย์การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ


นายภาคภูมิ อัศววงศ์อารยะ
หน.ศูนย์การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tel. 2315

pakpoom.a@ited.kmutnb.ac.th

งานอีเลิร์นนิง


นายภาคภูมิ อัศววงศ์อารยะ
หัวหน้างานอีเลิร์นิ่ง

Tel. 2315

pakpoom.a@ited.kmutnb.ac.th
นางสาวแสงดาว เทียมทัน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2315

sangdao.t@ited.kmutnb.ac.th
นางพนิดา หอมแพน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2315

phanida.h@ited.kmutnb.ac.th
นายสัมพันธ์ ปราณีมาโพธ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2315

samphan.p@ited.kmutnb.ac.th

งานบริภัณฑ์การศึกษาและห้องสมุด


นางมุทิตา นครินทร์
หัวหน้าศูนย์บริภัณฑ์การศึกษาและห้องสมุด

Tel. 2315

mutita.n@ited.kmutnb.ac.th
นายกนกศักดิ์ ศรีเมฆ
ช่างเทคนิค

Tel. 2315

kanoksak.s@ited.kmutnb.ac.th

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ


นางสาวปิ่นรัตน์ นวชาตธำรง
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ

Tel. 2315

pinratn.n@ited.kmutnb.ac.th
นางสาวอมรรัตน์ แก้วคำบ้ง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2315

amonrat.k@ited.kmutnb.ac.th

นายวิบูลย์ สุขพูล
รักษาการหัวหน้าศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคคลฯ

Tel. 2318,2301

wiboon.s@ited.kmutnb.ac.th
นางสาวนฤนาถ ลำพงษ์เหนือ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2310

นายวรรธนชัย พรหมณา
นักวิชาการศึกษา

Tel. 2310

wattanachai.p@ited.kmutnb.ac.th
นายสุรธัช เพียรประสิทธิ
วิศวกร

Tel. 2310

suratuch.p@itdi.kmutnb.ac.th

Close Menu