ited
 

นายวิบูลย์ สุขพูล
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
รักษาการหัวหน้าศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

 
     
  นางสาวนฤนาถ ลำพงษ์เหนือ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  นายวรรธนชัย พรหมณา
นักวิชาการศึกษา
   
 
 

© Copyright -สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ited.kmutnb.ac.th