ited
 
นายภาคภูมิ อัศววงศ์อารยะ
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้าศูนย์การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
           
         
    นางสาวแสงดาว เทียมทัน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  นางพนิดา หอมแพน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 
 
         
    นางสาวปิ่นรัตน์ นวชาตธำรง
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้าแผนก
  นางสาวอมรรัตน์ แก้วคำบ้ง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
   
 
       
  นางมุทิตา นครินทร์
นักเอกสารสนเทศ
หัวหน้าแผนก
  นายกนกศักดิ์ ศรีเมฆ
ช่างเทคนิค
   
 

© Copyright -สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ited.kmutnb.ac.th