ited
 

นายวิบูลย์ สุขพูล
รักษาการหัวหน้าฝ่ายสื่อการเรียนการสอน
 
             
         
    นายวรงค์ สมาน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
หัวหน้างานสาขาไฟฟ้า
  นายศรมัลก์ อมรหิรัญ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  นายมนตรี ปราณีมาโพธ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  นางทานตวรรณ เต็กชื่น
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 
 
         
  นายไพฑูรย์ ปลงสนิท
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  นายวัชรชัย สุขสามัคคี
ช่างเทคนิค
  นายธนวัช หอมแพน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
หัวหน้างานสาขาไฟฟ้า
  นายชัยอนันต์ สุริยนต์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
หัวหน้างานสาขาเครื่องกล

 

 
         
  นายวัชระ พอกพูน
ช่างเทคนิค
  นางภัทรพร นุชน้อย
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  นางสาวชนกนันท์ กันโต
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  นายสัมพันธ์ ปราณีมาโพช
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 
                 
           
  นาย นราธิป พัฒนาดิสัย
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
         
 
             
 

นางสาวจินตนา ถ้ำแก้ว
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
หัวหน้างาน

  นายวีรพล ศิริพรรค
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 
 
         
 

นายประกิตติ์ ลิ้มสกุล
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
หัวหน้างาน

  นายไพศาล สุวรรณรัตน์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  นายชาญ กบเผือก
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  นายไอยรา พงษ์สุวรรณ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 
 
 
 

© Copyright -สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ited.kmutnb.ac.th