ited
 

นายพูนสิทธิ์ ฉะอ้อนศรี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ

 
             
         
 
นายพูนสิทธิ์ ฉะอ้อนศรี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
หัวหน้างาน
  นางสาวธาริตา ทองนำ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  นายเอกศักดิ์ เทพธานี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  นายประสิทธิชัย มั่งมี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 
 
   
  นายสันต์ทัศน์ ขุนจิตร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
หัวหน้างาน
   
 

© Copyright -สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ited.kmutnb.ac.th