ited
 
นางนันทนา เฉลยจรรยา
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
 
             
         
  นางรินทร์ลภัส ธนทรัพย์วรากร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้างาน
  นางปรางใจ ใจอิ่ม
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  นางสิริกร มหิสนันท์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  นางหอมจันทร์ สิริปี
พนักงานบริการ
 
 
         
  นายสมบัติ เปรมทองน้อย
พนักงานบริการ
  นายมนตรี เรืองโอสถ
พนักงานบริการ
  นายชรินทร์ ประจงมูล
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
  นายวรินธร งามโสภา
พนักงานขับรถ
 
       
  นางสาวนัยนา พันธุไพโรจน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
หัวหน้างาน
นางเลิศลักขณา สุวรรณรัตน์
นักวิชาการพัสดุ
  นางอุทุมพร สมาน
นักวิชาการเงินและบัญชี
  นางจารุดา วราภรณ์นิลอุบล
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 
 
นางสาวเยาวรัช สายพือ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายกาจสิทธิ์ ฉัตรเฉลิม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     
  นายชัชวาล จันทนุปาน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
หัวหน้างาน
นางสาวนงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ
นักวิชาการศึกษา
  นางสาวกัญญ์ปภัส
ว่องเจริญโชควรการ
นักวิชาการศึกษา
 
 
 

© Copyright -สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ited.kmutnb.ac.th