You are currently viewing การตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 29 สิงหาคม 256

การตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 29 สิงหาคม 256

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 วันแรกของการตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ครั้งที่ 1/2565 (ซึ่งกำหนดการตรวจฯ ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565)

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว