You are currently viewing การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ครั้งที่ 1

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ครั้งที่ 1

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดให้มีการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติและข้อกำหนดของ ISO 9001 รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ระหว่างวันที่ 4-10 มิถุนายน 2562 ณ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

นงลักษณ์  ตั้งจิตตชอบ – ข่าว/ภาพ