You are currently viewing การตรวจประเมินขอขยายขอบข่ายองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

การตรวจประเมินขอขยายขอบข่ายองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์  ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และ นางสาวนฤนาถ  ลำพงษ์เหนือ หัวหน้าศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ. พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและรับการตรวจประเมินขอขยายขอบข่ายการรับรององค์กร สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยมี นางสาวพรเพ็ญ  กำบังภัย หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน พร้อมคณะ จำนวน 4 คน ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และตรวจสถานที่ที่ใช้ในการทดสอบสมรรถนะ ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

 

นงลักษณ์  ตั้งจิตตชอบ – ข่าว/ภาพ