You are currently viewing การตรวจประเมินขอต่ออายุองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

การตรวจประเมินขอต่ออายุองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์  ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา  นายวิบูลย์  สุขพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาสื่อการศึกษา และนางสาวนฤนาถ  ลำพงษ์เหนือ หัวหน้าศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ. พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและรับการตรวจประเมินขอต่ออายุการรับรององค์กร สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 และชั้น 4 จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยมี นางสาววรากร  ธนูสนธิ์ หัวหน้าคณะกรรมการตรวจประเมิน พร้อมคณะ จำนวน 4 คน ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ และตรวจสถานที่ที่ใช้ทดสอบสมรรถนะ ณ ห้องประชุม 301 และ 310 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

นงลักษณ์  ตั้งจิตตชอบ – ข่าว/ภาพ