You are currently viewing การตรวจประเมินผู้สอบ องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

การตรวจประเมินผู้สอบ องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ. โดย นายวิบูลย์  สุขพูล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และรักษาการหัวหน้าศูนย์รับรองฯ พร้อมผู้เกี่ยวข้อง รับการตรวจประเมินผู้สอบในสาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมี คุณนัทธ์หทัย  สงบพันธ์ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน พร้อมคณะ จำนวน 3 คน ณ ห้องประชุม 214 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และสถานที่จัดสอบ (ห้อง 44-702) อาคารปฏิบัติการและประลองรวม (อาคาร 44) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

นงลักษณ์  ตั้งจิตตชอบ – ข่าว/ภาพ