You are currently viewing การตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
สคช.ตรวจประเมินศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

การตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นายวิบูลย์ สุขพูล รักษาการหัวหน้าศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ. และผู้เกี่ยวข้อง รับการตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร อาชีพผู้ควบคุมความปลอดภัยอาหาร คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 และอาชีพนักวิทยาศาสตร์อาหาร (ด้านความปลอดภัยอาหาร) คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 5 และชั้น 6 จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยมี นางสาวณัชชารีย์ ธนาวรรัฐพงศ์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน และนางสาวอุดมลักษณ์ ภักดีวานิช ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา.

นงลักษณ์  ตั้งจิตตชอบ – ข่าว/ภาพ