You are currently viewing การตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

การตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์  ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นายวิบูลย์  สุขพูล รักษาการหัวหน้าศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ. และผู้เกี่ยวข้อง รับการตรวจติดตามประจำปี 2562 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ซึ่งได้รับมอบหมายจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ดำเนินการ  โดยมี นางสาวสุคนธวรรณ  หวานแก้ว หัวหน้าผู้ตรวจประเมินพร้อมคณะ จำนวน 5 คน ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

โดยตรวจติดตามสาขาวิชาชีพที่ขอการรับรอง 7 สาขาวิชาชีพ คือ 1) สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์  2) สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์  3) สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม  4) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ  5) สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา  6) สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล และ 7) สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา  รวมทั้งตรวจสถานที่และเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบสมรรถนะ ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.

นงลักษณ์  ตั้งจิตตชอบ – ข่าว/ภาพ
ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ – ภาพ