You are currently viewing การตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

การตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

การตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นายวิบูลย์ สุขพูล รักษาการหัวหน้าศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ. และผู้เกี่ยวข้อง รับการตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาอีเลิร์นนิ่ง อาชีพนักออกแบบเนื้อหา คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 และ 5 จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยมี นายนารายณ์ รัตนไพโรจน์ขจี หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน พร้อมคณะ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และตรวจประเมินความพร้อมของสถานที่ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว/ภาพ