You are currently viewing การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์  ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นายวิบูลย์  สุขพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนาสื่อการศึกษา และรักษาการหัวหน้าศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ. และผู้เกี่ยวข้อง รับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยคณะกรรมการตรวจประเมินและผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 4 คน และตรวจสถานที่ที่ใช้ในการทดสอบสมรรถนะสาขาวิชาชีพฯ ดังกล่าว ณ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มจพ.

นงลักษณ์  ตั้งจิตตชอบ – ข่าว
นฤนาถ  ลำพงษ์เหนือ – ภาพ