You are currently viewing การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์  ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ครั้งที่ 1/2562 โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย) และคณะกรรมการจากคณะที่จัดการเรียนการสอน จำนวน 23 คน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 52-208 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว
ประสิทธิชัย มั่งมี – ภาพ