You are currently viewing การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ครั้งที่ 1/2564 โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ดร.ณัฏฐี ศรีสวัสดิ์ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายวณิชย์ อ่วมศรี จากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย) และคณะกรรมการจากคณะที่จัดการเรียนการสอน จำนวน 20 คน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว/ภาพ