You are currently viewing การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ครั้งที่ 2/2561 โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และคณะกรรมการจากส่วนงานที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 22 คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ.