You are currently viewing การประชุมชี้แจงตามหลักธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การประชุมชี้แจงตามหลักธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมชี้แจงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุม 302 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิดและวิธีปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์  ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เป็นผู้ชี้แจงดังกล่าว.

นงลักษณ์  ตั้งจิตตชอบ – ข่าว
จักรพรรดิ์  มีเหลือ – ภาพ