You are currently viewing การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรภายใน เรื่อง “ถ่ายทอดองค์ความรู้การออกแบบสื่อการเรียนการสอนสาขาเครื่องกล”

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรภายใน เรื่อง “ถ่ายทอดองค์ความรู้การออกแบบสื่อการเรียนการสอนสาขาเครื่องกล”

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ถ่ายทอดองค์ความรู้การออกแบบสื่อการเรียนการสอนสาขาเครื่องกล” ให้แก่บุคลากรฝ่ายสื่อการเรียนการสอน จำนวน 11 คน ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 301 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เพื่อให้บุคลากรได้ทบทวนการอกแบบ พัฒนา และปรับปรุงชุดสื่อการเรียนการสอนสาขาเครื่องกล  ตลอดจนเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมี นายวิบูลย์  สุขพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนาสื่อการศึกษา สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เป็นวิทยากรดังกล่าว.

นงลักษณ์  ตั้งจิตตชอบ – ภาพ/ข่าว