You are currently viewing การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรภายใน เรื่องการทำเทคนิคพิเศษสำหรับงานพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม After Effect
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรภายใน

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรภายใน เรื่องการทำเทคนิคพิเศษสำหรับงานพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม After Effect

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทำเทคนิคพิเศษสำหรับงานพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม After Effect” ให้แก่บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จำนวน 10 คน ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน โดยมี นายสามิตร โกยม กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นวิทยากรดังกล่าว.

 

นงลักษณ์  ตั้งจิตตชอบ – ภาพ/ข่าว