You are currently viewing การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรภายใน
อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรภายใน

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรภายใน

อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรภายใน

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Digital Marketing” ให้แก่บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ การสร้าง Digital Branding และการวางแผนทำ Content Marketing สามารถเลือกใช้ Format ของ Content ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 302 และห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวขวัญอรุณ โอภานนท์ CEO บริษัท “STARTUP NOW” และนางสาวพรประภัสสร สัตยพันธ์ Chief Creative Content บริษัท “STARTUP NOW” เป็นวิทยากร.